อาคารสงเคราะห์ ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ค่าธรรมเนียม

อาคารสงเคราะห์

อาคารสงเคราะห์ ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ค่าธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

ลําดับที่ประเภทค่าธรรมเนียมอัตรา
ค่าธรรมเนียม (บาท)
เงื่อนไข/หมายเหตุ
1ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
1.1 การกู้ใหม่ และการกู้เพิ่ม
-วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท-วงเงินกู้เกิน 500,000 บาท

1.2 การยื่นกู้เพื่อซื้อทรัพย์ที่ประมูลได้
กรณีผู้ประกอบการเป็นผู้ประมูลซื้อทรัพย์บังคับคดีของ
ธนาคารได้ และนําไปปรับปรุงจําหน่ายให้แก่ผู้ซื้อรายย่อย คิดค่าธรรมเนียม
การยื่นกู้ในแต่ละบัญชี
ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียม


ร้อยละ 0.1 ของ
วงเงินทํานิติกรรม

บัญชีละ 1,500
2ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ประเภทพัฒนาโครงการ ประเภทแฟลต
และประเภท บ้าน เช่า ทั้งการกู้ใหม่ และกู้เพิ่ม
โดยให้คิดค่าธรรมเนียมเป็นรายโครงการ
ร้อยละ 0.25
ของวงเงินกู้
(วงเงินอนุมัติ)
ให้เก็บในวันทํานิติกรรม
3ค่าประเมินราคาหลักประกัน
3.1 เงินกู้รายย่อย เงินกู้รายย่อยโครงการสวัสดิการ
(1) เงินกู้รายย่อย เงินกู้รายย่อยโครงการสวัสดิการและเงินกู้เพิ่ม
รายย่อยโครงการ
-วงเงินขอกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
-วงเงินขอกู้500,001 บาท -3,000,000 บาท
-วงเงินขอกู้เกิน 3,000,000 บาท
(2) เงินกู้รายย่อย เงินกู้รายย่อยโครงการสวัสดิการภายใต้
โครงการ Virtual Branch ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์
ให้ประเมินราคาภายใน 1 วันท าการกรณีการกู้รายเดียวแต่หลักประกันมีมากกว่า 1 แห่ง
-ถ้าอยู่ในเขตหรืออําเภอเดียวกัน ค่าประเมินราคา
เพิ่มขึ้นจากอัตราดังกล่าวอีกแห่งละ 50%
-ถ้าอยู่ต่างเขต หรือต่างอําเภอกัน ค่าประเมินราคา
เพิ่มขึ้นจากอัตราดังกล่าวอีกแห่งละ 100%แห่งละ 1,900
แห่งละ 2,800
แห่งละ 3,100
แห่งละ 3,100
ค่าประเมินราคา ธนาคาร
จะไม่คืนให้ผู้กู้ ถึงแม้ว่าจะ
ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน
คอนเทนต์เพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน

ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกันที่บริษัทประเมินราคาหลักทรัพย

ลําดับที่ประเภทค่าธรรมเนียมอัตรา
ค่าธรรมเนียม (บาท)
เงื่อนไข/หมายเหตุ
3.2 ค่าประเมินราคาหลักประกันที่บริษัทประเมินราคา
หลักทรัพย์
เป็นผู้ประเมินราคา ในงานประเมินราคา ดังนี้
(1) งานตรวจสอบ น.ส.3ก. เปลี่ยนเป็นโฉนดก่อน
ทํานิติกรรม
(2) งานตรวจสอบ น.ส. 3ก.เปลี่ยนเป็นโฉนดกรณี
หลังทํานิติกรรม
-กรณีลูกค้าร้องขอ ให้ลูกค้าเป็นผู้ชําระ
ค่าประเมินราคา

หลักประกัน
-กรณีหน่วยงานของรัฐแจ้ง ให้ธนาคารเป็นผู้ชําระ
ค่าประเมินราคาหลักประกัน
(3) งานตรวจสอบหลักประกัน กรณีลูกค้าขอ
เชื่อมทางกับกรมทางหลวง
(4) งานตรวจสอบหลักประกัน กรณีลูกค้าขอ
แบ่งแยกโฉนดและขอปลอดจํานองบางส่วน
(5) งานตรวจสอบกรณีลูกค้าขอยืมโฉนดหลักประกัน
ไปจดภาระจํายอม แบบบ้าน
(6) งานตรวจสอบการรอนสิทธิของหลักประกัน
เนื่องจากผู้กู้ขอนําหลักประกันไปให้บุคคลอื่นเช่า
3.3 การขอทบทวนราคาประเมินรับเป็นหลักประกัน
โดยผู้กู้ขออุทธรณ์ราคาประเมินและทบทวนราคา
ประเมินรับเป็นหลักประกัน โดยธนาคาร
เป็นผู้ประเมินราคา phuket property
3.4 ค่าประเมินราคาหลักประกัน
-ประเภทแฟลตและบ้านเช่า
3.5 ค่าประเมินราคาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
3.5.1 ค่าประเมินราคาปรับโครงสร้างหนี้ตาม
มาตรการ GHB 2U
3.5.2 ค่าประเมินราคาไถ่ถอนจํานองใหม1000

7001,200

1,200

1,200

1,200

500
ครั้งละ 5,000


รายละ 1,600
รายละ 1,600
4ค่าประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
ธนาคารกําหนดอัตราค่าประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
เพื่อเรียกเก็บจากผู้กู้ ทั้งกรณีประเมินราคาโดยธนาคาร หรือโดย
บริษัทประเมินที่มีสัญญา หรือข้อตกลงอยู่กับธนาคาร ดังนี้
4.1 ค่าประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
4.2 ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างอาคารเพื่อจ่ายเงินงวดรายละ 800
ครั้งละ 250
ค่าประเมินมูลค่าสิทธิการ
เช่าทรัพย์สิน และค่าตรวจ
ผลการก่อสร้างอาคารดังกล่าว
หากธนาคารหรือบริษัทประเมิน
ได้เริ่มดําเนินการไปแล้ว
จะไม่คืนเงินให้แก่ผู้กู้ไม่ว่า
ด้วยกรณีใด ๆ
ลําดับที่ประเภทค่าธรรมเนียมอัตรา
ค่าธรรมเนียม (บาท)
เงื่อนไข/หมายเหต
5ค่าประเมินโครงการ
5.1 โครงการสําหรับลูกค้ารายย่อยโครงการ
POST FINANCE (LTF)
5.1.1 การตรวจรับโครงการใหม่ บ้านเดี่ยว
5.1.2 การตรวจเพิ่มเฟส หรือการขยายโครงการ
5.1.3 การเพิ่มแบบอาคาร หรือการปรับราคา
5.1.4 การตรวจสอบสาธารณูปโภคเพื่อค้ําประกัน
5.1.5 การตรวจรับรองผลที่ดินอาคารที่ดินเปล่า ห้องชุด
5.1.6 การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น
ใบอนุญาตจัดสรรอช.2 อช.10 หรือเงื่อนไขภาระ
จํายอมทางเข้าออก
5.1.7 การขอทบทวนราคาประเมินรับเป็นหลักประกัน
โดยผู้ดําเนินโครงการขออุทธรณ์ราคาประเมินและ
ทบทวนราคาประเมินรับเป็นหลักประกัน โดยธนาคาร
เป็นผู้ประเมินราคา
5.2 โครงการ Block Zone Project : BZP
5.2.1 ปรับราคา/เพิ่มแบบอาคาร/ตรวจเพิ่มเฟส/
ขยายโครงการ บ้านจัดสรร
5.2.2 การตรวจรับรองผลที่ดินอาคาร บ้าน ห้องชุด
5.3 โครงการ Regional Fast Track และ Smart
Fast Track POOL VILLA
-การตรวจรับรองผลที่ดินอาคาร
5.4 ประเภทพัฒนาโครงการ (Pre Finance)
5.4.1 รับโครงการใหม่
5.4.2 ตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง
5.4.3 ตรวจรับรองผลที่ดินอาคาร
(กรณีลูกค้ารายย่อยภายใต้เงินกู้ประเภทพัฒนา
โครงการ(Pre Finance)
เงื่อนไข/หมายเหตุ : เฉพาะกรณีที่มีผลงานการ
ก่อสร้างเพื่อเบิกจ่าย
เงินกู้ประเภทพัฒนาโครงการ (Pre Finance)
ไม่ถึงร้อยละ 90 และ/
หรือยังไม่มีการแบ่งแยกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน10,000
5,000
2,500
1,000
800 ต่อหลัง/ห้อง

500


5,000
ครั้งละ 2,500
800 ต่อหลัง/ห้อง

800 ต่อหลัง
มีผลบังคับใช้วันที่
11 มีนาคม 2562


มีผลบังคับใช้วันที่
1 พฤศจิกายน 2561
สำหรับการประเมิน
ตั้งแต่ครั้งที่3 เป็นต้นไป
มีผลบังคับใช้วันที่
1 ตุลาคม 2562
6ค่าธรรมเนียมการขยายระยะเวลาโครงการ
(โครงการที่ธนาคารรับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาว)
-กรณีบริษัทที่นําลูกค้ามากู้กับธนาคารไม่ถึง 20
รายหรือวงเงินไม่ถึง 20 ล้านบาท ขายบ้านภูเก็ต
10,000
กรณีที่มี
หลายโครงการ
ให้นับรวมได้

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป สินเชื่อบ้าน

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale วิลล่าภูเก็ตที่ขาย ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) วิลล่าราคาถูกภูเก็ต